top of page

Obchodní podmínky / zakázková výroba

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Advanced Beauty Systems s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku vztahy mezi prodávajícím – společností Advanced Beauty Systems s.r.o. Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 04403363 DIČ: CZ04403363 

(dále jen "prodávající") a kupujícím (dále jen "kupující") při prodeji zboží, a to pouze jde – li o prodej oblečení prezentovaných a nabízených prostřednictvím internetové stránky s doménou www.w4it.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.


I. Základní ustanovení

V rámci komunikace před uzavřením smlouvy vypočte prodávající na základě dotazu kupujícího ohledně konkrétního zboží kupní cenu zboží, kterou sdělí kupujícímu. Tato cena je v platnosti po dobu 30 dnů od jejího sdělení a je uvedena bez DPH, zahrnuje také dopravné, není – li uvedeno jinak. Není – li dopravné či jiné náklady na dodání zahrnuto v ceně a není – li částku možné stanovit předem, bude tato částka účtována dodatečně, a to ve výši závislé na tržních cenách přepravy či jiných nákladů na dodání.

Prodávající zašle kupujícímu spolu se sdělením kupní ceny VOP, což je možné učinit i formou odkazu na internetové straně, kde se zboží prodává. Následným zasláním objednávky prodávajícímu navrhuje kupující obsah kupní smlouvy a potvrzuje, že si VOP přečetl, porozuměl jim a s obsahem souhlasí. Písemným přijetím takového návrhu prodávajícím je mezi stranami uzavřena kupní smlouva.

Úprava v kupní smlouvě má v případě rozdílnosti přednost před úpravou ve VOP.


II. Dodací podmínky

Termín dodání zboží je sjednán v kupní smlouvě, zpravidla jde o dobu 2 až 5 týdnů, která počíná běžet po odsouhlasení (kupujícím) zboží, velikosti a ceny a po uhrazení prodejní ceny kupujícím. Při sjednání konkrétního termínu dodání zboží se prodlužuje tento termín o dobu případného prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti.

Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím přepravce, kterému předá zboží za účelem doručení kupujícímu nejpozději v den předcházející dni dodání. Kupující je povinen před převzetím zboží zkontrolovat, zda je zboží kompletní a není poškozeno (dále jen „nedostatky“) a při případném převzetí nedostatky zapsat do přepravních listin, popřípadě sepsat s přepravcem zápis o případných nedostatcích a pořídit si o nich důkazy. O takových nedostatcích je kupující povinen nejpozději následující pracovní den informovat prodávajícího a v souladu s dotčenými pravidly nedostatky řešit s dopravcem. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že přepravce nebude brát na opožděné reklamace zřetel.

Pokud se zásilka se zbožím vrátí prodávajícímu jako nedoručená (zejména protože se adresát (kupující) odstěhoval, je na uvedené adrese neznámý nebo adresát (kupující) zásilku nepřevzal), je prodávající oprávněn dotázat se kupujícího opětovně na doručovací adresu, popřípadě provést další pokus o doručení zásilky se zbožím. V případě opětovného zaslání zásilky se zbožím uhradí kupující také související náklady. Pokud kupující zásilku se zbožím nepřevezme, uhradí kupující prodávajícímu nejen cenu zboží a náklady na jeho zaslání, ale také náklady související s opětovný zasláním zásilky, případným skladováním zboží a případné další související náklady.


III. Platební podmínky

Kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu. Při provedení objednávky zaplatí kupující bankovním převodem nebo hotově cenu v plné výši objednaného zboží podle instrukce prodávajícího. Poté prodávající zahájí výrobu objednaného zboží.

Fakturu pošle prodávající kupujícímu elektronicky na jím uvedenou e-mailovou adresu, pokud kupující cenu za objednané zboží v plné výši neuhradí, prodávající není povinen až do jejího zaplacení zboží vyrábět a o toto prodlení kupujícího s platbou se prodlužuje sjednaný termín dodání zboží. Prodávající má právo stornovat objednávku, pakliže nebude uhrazena v plné výši do 14-ti dní od jejího objednání. O storno objednávky bude kupujícího informovat emailem, ze kterého obdržel objednávku na zboží.

Ustanovení § 2119 občanského zákoníku se nepoužije.

 

V. Záruka, reklamace, práva z vadného plnění a jejich uplatňování

Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání dvou let od převzetí zboží kupujícím.

Kupující zkontroluje zboží při jeho převzetí, není – li to možné, bez zbytečného odkladu po něm. Případné vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího při převzetí zboží, není – li to možné, bez zbytečného odkladu po něm, a to písemně s přesným popisem vad a uplatněním nároku z vad. Při uplatnění vad zboží nemůže kupující zaslat prodávajícímu zboží prostřednictvím služby s dobírkou či prostřednictvím služby obdobné, spojené s platbou či jinou povinností ze strany adresáta, v těchto případech není prodávající povinen zboží převzít.

Kupující bere na vědomí, že zboží je možné užívat pouze řádně, tedy v souladu s jeho určením a vlastnostmi. Kupující zná podmínky řádného užívání zboží. Jiné než řádné užití prodávající nedoporučuje, zboží je tak možné poškodit či zničit.

Kupujícímu vznikají z případného vadného plnění práva v souladu s těmito VOP a zákonem.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí, není – li sjednáno jinak, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Záruka znamená závazek prodávajícího, že zboží bude po určitou dobu po předání způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti.

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Zboží je vadné, pokud není v ujednaném množství, jakosti a provedení, nejsou – li ujednány, v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Práva ze záruky a práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího, na adrese jeho provozovny. Okamžikem uplatnění práv se rozumí okamžik, kdy kupující předal zboží prodávajícímu s vytčením vad a se sdělením uplatněného nároku.


Spotřebitel

V případě, že je kupujícím spotřebitel, odpovídá mu prodávající za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával  s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením v předloze
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že je kupujícím spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že je kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující, a to ani spotřebitel nemůže od smlouvy s prodávajícím odstoupit, protože se jedná o smlouvu ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku, konkrétně o smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V případě vzniku případného sporu mezi prodávajícím a kupujícím je při zájmu kupujícího možné vyřešit vzniklý spor mimosoudní cestou, což prodávající preferuje. V takovém případě se může kupující obrátit s návrhem na takové řešení na kupujícího. Kupující, který je spotřebitelem bude o vyřízení stížnosti či návrhu na řešení informován v přiměřené lhůtě, případně mu bude nabídnuto smírné řešení ze strany prodávajícího. Stížnosti ze strany spotřebitelů mohou pomoci vyřešit prostřednictvím spotřebitelských organizací. Případné stížnosti lze směřovat na orgány dohledu či dozoru, včetně těch, které jsou uvedeny v těchto VOP.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s přepravou či platebním stykem týkajícím se zboží a poskytnutí zpracovateli. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem jednání o smlouvě a splnění smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uschovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, a to v elektronické nebo tištěné podobě, poskytnutí údajů je dobrovolné. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, uvedené údaje jsou správné a přesné a oznámí prodávajícímu jejich případnou změnu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, vysvětlení od prodávajícího a odstranění závadného stavu.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupujícímu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná oprávnění k používání ochranných známek, registrovaných značek, obchodních názvů, firem, firemních log patentů, k výkonu práv duševního vlastnictví či užití právem chráněných výsledků duševní činnosti prodávajícího nebo dalších osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující je povinen v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím uvádět jen pravdivé a úplné údaje.

VII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Obsahuje – li vztah z takové smlouvy mezinárodní prvek, bude se řídit právem České republiky.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2023.

Prodávající je oprávněn změnit znění VOP.

Telefonní číslo prodávajícího: +420 775 996 244

Advanced Beauty Systems s.r.o.

Adresa elektronické pošty prodávajícího: vierka@advancedbeauty.cz

bottom of page